"LKK viser byens ansikt utad"

Siden etableringen av Lillehammer Kameraklubb i 1951 har LKK knyttet til seg mange nye mennesker med interesse for foto. De fleste av disse har bekreftet sin interesse og sitt engasjement gjennom deltakelse på møtene og i konkurransene, og blitt verdifulle bidragsytere. Medlemmene har i større eller mindre grad vært med å vise byens ansikt lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er ikke få opptak som er gjort i byens kjerne og umiddelbare nærhet. Byens personligheter og ”kjendiser” gjennom tidene er eksponert i mange sammenhenger. Grundighet og nitidig arbeid i marken og i mørkerommet har derfor båret frukt og gitt gode plasseringer i konkurranser og utstillinger verden over. Heder og ære blir man ikke feit av kan du si, men vi må huske på at dette er amatørenes arena, fotoinnsatsen går hånd i hånd med det daglige arbeidet og derfor henger mange av plasseringene meget høyt. Nye medlemmer har forventninger til LKK og vi er nysgjerrige på hva nye kmedlemmer kan tilføre klubben. En ting er i hvertfall sikkert, vi er lydhøre og er ikke redd for å diskutere forslag til endringer! Fortell oss hva du ønsker fra LKK, kaffepausen er en god anledning hvis du ikke vil stå fram i plenum.

Vi kan alle lære noe! I LKK finnes det ressurser som du ikke finner i hvilken som helst fotoforretning, men for å få svar på dine spørsmål må du bringe de til torgs. Bildelevering til konkurranser behøver du slett ikke vente med, du vil fort oppdage at dette foregår helt anonymt, ikke for anonymitetens skyld, men for at alle skal bli bedømt likt. Det er ikke få av medlemmene som har fått et løft ved gode plasseringer i konkurranser på et tidlig tidspunkt.Vi er klare for nye motiver og nye ideer, alt blir mottatt med åpent sinn og har du et blinkskudd så skal jeg love deg en innertier. Kurser og temakvelder er en del av programmet og «teknisk kvarter» hvor et medlem tar opp et tema, er nyttig. Som medlem i LKK håper vi du vil finne deg til rette samt gi oss utfordringer både med bilder og faglige diskusjoner. Lillehammer Kameraklubbs websider viser fotografisk materiale som er underlagt åndsverksloven.

Velkommen som medlem i Lillehammer Kameraklubb!

Meld deg inn i LKK!

Medlemmene har ingen formelle forpliktelser, men det er hyggelig om du deltar i konkurranser, aktiviteter og på møtene. Det er her du lærer.Velkommen til medlemskap i Lillehammer kameraklubb!

Leslie Begby

leder

Medlemsavgiften pr år:

Senior kr 700.-

Pensjonist og trygdede kr 500.-

Skoleungdom og studenter (under 25 år) kr 250.-

Æresmedlemmer i LKK:

 • Erik F. Simonsen (1988)
 • Hans T. Løkken (1990)
 • Guri Lunn (2001)
 • Ivar Myklevik (2007)
 • Hans Graedler (2011)
 • Bjørn Riise (2011)
 • Arne Kristian Braaten (2017)

"Det finnes ikke dårlige bilder"

Alle bilder vil kunne fortelle en historie, det kommer bare litt an på hvordan du presenterer det (da ser vi bort ifra de som er gjenstand for uhell eller slurv). Nye og eksisterende medlemmer er alle type mennesker med en genuin interesse for foto. Erfaringsutveksling er en sentral del av klubbens aktivitet og formål.

Vi ser igjen og igjen, at det er gleden ved å ta bilder som gjør at dere ønsker å komme i kontakt med et fotomiljø. Dernest at de ønsker å lære mer om teknikk, for å få til akkurat det bildet de har ønsket seg. Klubben består stort sett av voksne og kjønnsfordelingen er ca 50/50. Klubben ønsker seg alltid nye medlemmer, unge som voksne!

Det er ingen «opptaksprøve» i LKK, interessen for bilde er det viktigste og vi har lite fokus på utstyr. Vi holder til i lokalene til Fabrikken og der har vi klubbmøter første tirsdag hver måned. Fototurer, konkurranser og bildeleveringer til faste samarbeidspartnere som Lillehammer kommunes kalender står også på agendaen. Vi gjennomfører kurs og opplæring, og temaene varierer med hva medlemmene ønsker til enhver tid.

Årsmøte velger hvert år medlemmer til styret, alle styremedlemmer velges for to år. For å sikre kontinuitet er deler av styret på valg hvert annet år. Dette sikrer at ikke alle rollene i styret skiftes samme året.


STYRET I LKK 2023 - 2025


Leder

Leslie Begby

916 59 419

Aktivitetsansvarlig/ Nesteleder

Arnfinn Brufladt

905 31 774

Konkurranseansvarlig

Øystein Nordås

957 02 237

Kasserer

Monika Hallstrøm

959 61 035

Sekretær

Esben Dybvik

913 49 559

Webansvarlig

Gunnar Toftegaard

406 46 743

Varamedlem

Rune Johannessen

408 40 471

LILLEHAMMER KAMERAKLUBB - FORMÅLSPARAGRAF OG VEDTEKTER

– stiftet 17. Januar 1951

Lillehammer Kameraklubb har etter vedtak på årsmøte 1. mars 2016 følgende formålsparagraf og vedtekter:


FORMÅLSPARAGRAF

Lillehammer Kameraklubb har som formål: «å fremme interessen for foto som hobby»

 

VEDTEKTER

1. ÅRSMØTET

Årsmøtet er Lillehammer Kameraklubbs høyeste myndighet.

Årsmøtet holdes hvert år innen 15. februar.

Innkalling skal skje med minst 1 måneds varsel, saksliste sendes ut før årsmøtet.

Saker på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall,

men slik at benkeforslag og vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Stemmerett krever betalt kontingent.

Alle valg gjøres skriftlig.

Årsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i følgende saker:

a) Styrets beretninger

b) Regnskap og revisors beretning

c) Fastsettelse av kontingent

d) Fastsette godtgjørelser

e) Innkomne saker

f) Budsjett

g) Valg

Årsberetning

Årsberetningen skal sammenfatte disposisjoner, hendelser og aktiviteter.

Regnskap

Revidert og godkjent regnskap fremlegges.Regnskapsåret følger kalenderåret.

Budsjett

Budsjett for neste års disposisjoner og aktiviteter.

Kontingent

Fastsettelse av kontingent vedtas på årsmøtet. Betalt kontingent, gyldig medlemskort, kreves for å kunne benytte seg av Lillehammer Kameraklubbs tilbud.

Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal fremlegges skriftlig og må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Valg

Valg av styre, det velges:

Leder

Fem styremedlemmer

Et varamedlem

To revisorer

Valgkomité med to medlemmer

 

2. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skal skje med minst 1 ukes varsel.

 

3. STYRET

Styret er Lillehammer Kameraklubbs høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består av:

 • Leder
 • Økonomiansvarlig
 • Konkurranseansvarlig
 • Sekretær
 • Aktivitetsansvarlig
 • Webansvarlig
 • Varamedlem

Fullmakter til å disponere Lillehammer kameraklubbs midler

3.1. Leders fullmakter:

Leder, valgt av årsmøte, gis fullmakt til å disponere klubbens midler og eiendeler.

Bruk av midler til investeringer skal ha flertall i styret.

3.2. Styrets fullmakter:

Styret gis fullmakt til å gi kasserer prokura for å kunne disponere klubbens driftskonto.

Styresaker avgjøres med simpelt flertall.

Ved stemmelikhet avgjør leders dobbelt- stemme.

Styret er beslutningsdyktig med minst tre medlemmer tilstede.

Det skal foreligge egen instruks for styret.

 

4. VALG

Leder velges for to år.

Styremedlemmer for to år, men på en slik måte at to av medlemmene velges med ett års avvik.

Styret konstituerer seg selv etter årsmøtet.

Vararepresentant velges for 2 år.

Vedkommende kan delta på styremøter, men da uten stemmerett.

Revisorer og valgkomitè velges for 2 år, men på en slik måte at medlemmene velges med ett års avvik.

Forslag til kandidater fremmes valgkomité senest 2 uker før avstemming.

Valg skal foregå skriftlig dersom det er flere enn en kandidat til hvert av vervene. Det er tillatt med benkeforslag.

Medlemmer kan forhåndsstemme eller la seg representere ved fullmakt.

Det må fremlegges skriftlig fullmakt for årsmøtet, fullmakten protokollføres.

Alle som stilles til valg skal være villige til å påta seg vervet.

 

5. OPPLØSING

Forslag om oppløsing av Lillehammer Kameraklubb kan komme fra styret eller minst 1/3 av medlemmene. Vedtak om oppløsing skal skje på årsmøte og avgjøres med minst 2/3 flertall av klubbens totale stemmetall. Før vedtak om oppløsing skal det opprettes et bostyre som sørger for at disponible midler og materiell omsettes. Resultatet overføres til et fond som styres av bostyret.

 

 6. FOND

Fondet styres av bostyret.

Fondet skal i første rekke gå til tidligere medlemmer av Lillehammer Kameraklubb.

Fondet deler hvert år ut 25% av innestående beløp.

Utdeling skjer etter søknad, som vurderes og avgjøres av bostyret.

Midlene skal gå til tiltak i tråd med Lillehammer Kameraklubbs formålsparagraf.

F. eks. utstillinger, utdanning innen fotograffaget eller andre dokumenterte prosjekter.

 

7. NAVN

Klubbens navn er: Lillehammer Kameraklubb, forkortelse: LKK

Klubben har egen logo. Det skal foreligge egen instruks for bruk av logo.

 

8. MEDLEMSKAP

Klubben er tilsluttet Norsk Selskap for Fotografi (NSFF)

 

9. INSTRUKSER

Styret utarbeider nødvendige instrukser for Lillehammer Kameraklubbs daglige drift.

 

10. BILDEBRUK

Forhold knyttet til bruk av medlemmenes fotografier

Åndsverkloven regulerer alle forhold utover det her beskrevet.

Bruk og eierskap

Lillehammer kameraklubb er til enhver tid ansvarlig for at fotografier,

blir brukt og presentert etter medlemmets intensjon ved levering til:

interne konkurranser

utstillinger

oppdrag gitt til eller i regi av LKK

Fotografier kan ikke brukes til andre formål utover opprinnelig intensjon eller overlates tredjepart uten fotografens samtykke.

LKK har rett til å benytte omtalte fotografier i klubbsammenheng, for eksempel i LK-nytt, rekruttering, utstillinger, hjemmesider, årbok og gjenbruk i oppdrag som til enhver tid måtte foreligge.

 Fotografen er selv ansvarlig for at avbildede personer har samtykket til bruken

Hvis bildet ikke ønskes publisert må fotografen melde fra om dette.

Forhold til tredjepart

Der klubben overlater et medlems fotografi til kommersielt bruk, kan,

der hvor honorar forekommer, inntekt deles mellom klubben og medlemmet.

Medlemmet selv, avgjør om bildet er til salgs.

Styret avgjør rammer for eventuelle godtgjørelser/refusjoner og fordelingnøkkel

og så langt som mulig etter de gjeldende satser i markedet.

Ved avtalte oppdrag som utføres ved dugnadsarbeid, tilfaller bilderettigheter og inntekter av arbeidet, LKK.

 

11. Utmerkelser, herunder hederstegn og æresmedlemskap

Tildeling, kriterier og beskrivelse

Lillehammer kameraklubb tildeler utmerkelsene til medlemmer som har gjort fortjenstfull innsats i eller for klubben

A: – innen utført administrativ tjeneste eller fremragende fotoaktivitet

B: – for langvarig medlemskap og aktiv og premiert deltakelse i konkurranser

Tildeling beregnes for innsats og deltakelse etter følgende poengskala:

30 p Styreleder

20 p Styremedlem

15 p Varamedlem

10 p Revisor/valgkomitè

5 p Medlemskap pr år

20 p Årets fotograf

5 p Deltakelse i alle årets interne poenggivende konkurranser (2000>)

Utmerkelsen tildeles i form av LKK sitt merke

utformet som nål i følgende valører:

gull, sølv og bronse, etter følgende skala:

Gull 300 p, Sølv 200 p, Bronse 100 p

Den som tildeles hederstegn, mottar nål og diplom.

Utmerkelser kan, etter styrevedtak, tildeles utover dette. Kandidater som har gjort en stor innsats for uten å inneha formelle verv, vil ved tildeling bli godskrevet poeng etter styrets skjønn. Innsats som vil bli skjønnsmessig vurdert er blant annet, presentasjoner, foredrag, kurs, dugnadsinnsats, skriving/oversetting og tilgjengeliggjøring av aktuell stoff og litteratur.


Æresmedlemskap

Utnevnes til æresmedlem kan det medlemmet som har nedlagt betydelig innsats i og for LKK, for lokalt fotografi og fotomiljø igjennom mange år.

Forslag om æresmedlemskap kan fremmes av medlemmene i LKK.

Ved tildeling skal det legges ved en redegjørelse.

Styret avgjør hvem som skal utnevnes til æresmedlem.

Et avslag på søknad skal ikke begrunnes.

Æresmedlem er fritatt for kontingent.

Æresmedlem bør tidligere være tildelt LKK sin gullnål.

Med utnevnelsen følger:

Lillehammer kameraklubbs statuett med plate, gullnål med krans og et diplom.

Her kan du lese referatet fra stiftelsesmøtet i Lillehammer Kameraklubb

LILLEHAMMER KAMERAKLUBB - STIFTELSESMØTE (1951)

Stiftelsesmøte LKK 17-1-1951

Etter initiativ av en del interesserte som var samlet den 15.januar ble det holdt konstituerende møte på Kronen onsdag 17/1. Møtet fikk meget god oppslutning, idet 26 interesserte var til stedet. Som dirigent ble valgt Oddvar Svaet.

Dirigenten opplyste at en del interesserte amatørfotografer og smalfilmere hadde drøftet tanken om å få en Kameraklubb i Lillehammer, I første rekke for å høste mere lærdom på fotograferingen og smalfilmingens område. Norsk Selskap for Fotografi var tilskrevet om saken, og dirigenten refererte det meget hyggelige svar som var innløpet. Dirigenten foreslo at det ble dannet en forening med navnet Lillehammer Kameraklubb. Dette ble enstemmig vedtatt, likeså forslaget til lover (med noen mindre endringer, lovene gjengis på foregående side).

Valgene gav følgende resultat:

Formann Harald Sira, nestformann Oddvar Svaet (leder av smalfilmgruppen), sekretær Erik Kjosbakken, kasserer Henry Norstrøm, styremedlem Knut Aandberg (leder av fotogruppen) varamenn 1. Andreas Andreassen, 2. Yngvar Mølmen, revisorer Hans Løkken og Vegard Hagen.

Dirigenten overlot så ledelsen av møtet til den nyvalgte formann. Det ble enstemmig besluttet å melde klubben inn I Norsk Selskap for Fotografi. Etter en enkel bevertning viste Andreas Andreassen et par filmer han hadde tatt opp, bl,a fra Landsturnstevnet. Framvisningen ble lønnet med kraftig bifall. Da man regnet med at stiftelsesmøtet en gang ville bli ”historie” ble det laget noen opptak med et 16mm kamera. Og så gikk ”fotopraten” til henimot midnatt. Det ble utvekslet erfaringer og drøftet hvordan arbeidet I klubben burde drives.

Erik Kjosbakken

sek

Kontakt oss

Lillehammer kameraklubb © 2024